Higiena Żywności

Oddział Higieny Żywności

Tel. (61) 64 67 874
Fax: (61) 64 67 831
e-mail: higiena.zywnosci@psse-poznan.pl

Kierownik
mgr inż. Krystyna Cegiel - Pawełek

 

W Oddziale Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku realizowane są zadania przypisane wchodzącym w jego skład sekcjom:

Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:

1) realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym nadzór nad warunkami produkcji i obrotu oraz bezpieczeństwem zdrowotnym środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;

2) ocena bezpieczeństwa żywności produkcji krajowej, pochodzenia unijnego oraz z importu, w tym pobór próbek, interpretacja wyników i wydawanie orzeczeń;

3) pobór próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków do badań w ramach monitoringu i urzędowej kontroli żywności;

4) współpraca w zakresie bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego z innymi
oddziałami Stacji,

5) współpraca z instytucjami, organami samorządowymi i organizacjami działającymi we  właściwym obszarze;

6) podejmowanie działań w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) oraz Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do kosmetyków.

Sekcja Nadzoru nad Żywnością i Żywieniem:

1) realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym nadzór nad warunkami produkcji i obrotu oraz bezpieczeństwem zdrowotnym środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków, a także przestrzegania przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych i genetycznie zmodyfikowanej żywności.

2) udział w prowadzeniu dochodzeń epidemiologicznych w przypadkach wystąpienia ognisk zatruć pokarmowych;

3) prowadzenie urzędowych kontroli w zakładach produkcji i obrotu żywności i żywienia;

4) przygotowywanie informacji o stanie sanitarnym zakładów żywnościowo-żywieniowych dla organów administracji rządowej i samorządowej;

5) współudział w sprawowaniu nadzoru zapobiegawczego poprzez udział w odbiorach zakładów żywnościowo-żywieniowych;

6) prowadzenie oceny jakości żywienia różnych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego i sporządzanie informacji z tego zakresu dla organów administracji rządowej i samorządowej;

7) prowadzenie i uaktualnianie elektronicznej bazy danych dotyczącej zakładów żywnościowo – żywieniowych;

Sekcja Nadzoru nad Importem oraz Przedmiotami Użytku :

1) prowadzenie urzędowych kontroli w zakładach produkcji i obrotu materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz zakładach produkcji kosmetyków;

2) nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących kosmetyków w zakresie warunków produkcji, znakowania oraz posiadanej dokumentacji;

3) współudział w sprawowaniu nadzoru zapobiegawczego poprzez udział w odbiorach zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością;

4) sprawdzanie realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) w obiektach produkcji materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;

5) wydawanie świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych przez środki spożywcze, materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością przekraczające granicę;

6) wystawianie świadectw o przydatności do produkcji substancji pomagających w przetwarzaniu;

7) redagowanie strony internetowej Powiatowej Stacji w ramach zadań realizowanych przez oddział.